• home
  • COMMUNITY
  • 대학청년국 갤러리

한사람의 예배자예수님을 닮아가며
믿음으로 승리하는 대학청년국입니다.

대학청년국 갤러리

20230714 연합 금성령대망회 스케치

페이지 정보

작성자 : 관리자   조회수 : 246회   작성일 : 23-07-15

본문

제목: 우리가 회복해야 할 사랑 말씀: 갈라디아서 5:22-23 설교자: 김남준 목사 찬양: 브릿지워십(장희진 자매)


08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392521_8885.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392522_6432.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392523_378.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392524_1213.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392524_8485.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392525_5508.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392526_3105.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392527_006.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392527_5585.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392528_2255.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392529_2936.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392530_0414.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392530_6892.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392531_7132.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392532_7615.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392533_4531.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392534_0311.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392534_7301.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392535_5635.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392536_6089.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392537_2851.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392538_1132.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392539_0108.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392539_6928.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392540_3984.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392541_1279.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392541_9784.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392542_9262.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392543_6743.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392544_3565.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392545_143.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392545_949.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392547_204.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392547_9029.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392548_6562.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392549_4555.JPG
08e683b24428ba1bbb8ccedf82284c17_1689392550_6014.JPG